فرق بین عملگر با عملوند چیست؟

عملگرها عملیات‌های مختلفی را بر روی متغیرها و مقادیر اجرا میکنند به شکل کلی میتوان گفت عملگرها (operators) عملیات مختلفی را بر روی عملوندها (operand) انجام میدهند. عکس زیر گویای کاملی برای تفاوت این موضوع است.

, انواع عملگرها در php, آموزش برنامه نویسی

فرق عملگر یا operator با عملوند یا به انگلیسی operand

انواع عملگرها در PHP

  1. عملگرهای محاسبانی (Arithmetic Operators)
  2. عملگر افزایشی و عملگر کاهشی (Increment & Decrement)
  3. عملگرهای انتساب (Assignment Operators)
  4. عملگرهای مقایسه‌ای (Comparison Operators)
  5. عملگرهای منطقی (Logical Operators)
  6. عملگر رشته ای (String Operators)
  7. عملگر آرایه (Array Operators)

 

عملگرهای محاسبانی – Arithmetic Operators

عملگرهای محاسباتی با مقادیر عددی به منظور انجام عملیات‌های محاسباتی رایج هستند

, انواع عملگرها در php, آموزش برنامه نویسی

انواع عملگرهای محاسباتی

به جدول بالا توجه کنید به سادگی گویای همه چی است.

Addition = جمع کردن
Subtraction = منفی کردن
Multiplication = ضرب کردن
Division = تقسیم
Modulus = باقی مانده تقسیم

مثال از چهارتای اول عملگرهای محاسباتی

 مثالی از Modulus در عملگرهای محاسباتی

عملگر Modulus باقی مانده تقسیم x بر y را در خروجی میدهد. اگر ۱۴ تا بر ۳ تقسیم کنید متوجه خواهید شد که باقی مانده ۲ دارد و عملگر Modulus باقی مانده را بازمیگرداند.

توجه:اگر شما در هنگام استفاده از عملگر modulus از عملوندهای ممیزی (float) استفاده کنید عملوندها قبل از محاسبه و تقسیدم شدن اول به integer تبدیل میشوند و سپس محاسبه میگردند.

عملگر افزایشی و عملگر کاهشی (Increment & Decrement)

عملگر افزایشی : عملگر increment به منظور افزایش مقدار متغیر به کار میروند.

عملگر کاهشی : عملگر decrement به منظور کاهش مقدار متغیر به کار میروند.

عملگرهای افزایشی و کاهشی میتواند قبل یا بعد از متغیر قرار گیرند:

تحلیل post increment و post decrement

اگر عملگرها بعد از متغیر قرار گیرند مقدار اولیه را پیش از آنکه تغییری در متغیر ایجاد کند باز میگردانند.

تحلیل pre increment و pre decrement

اگر عملگرها قبل از متغیر قرار گیرند ابتدا متغیر را تغییر میدهند و سپس مقدار را باز میگردانند.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

در خط اول مقدار a زیر ۲ بوده چون عملگر بعد از متغیر است و حالت post increment را دارد پس اول مقدار خود یعنی ۲ را در محاسبه درج میکند و مقدار b نیز طبق محاسبه ۲ میشود سپس بعد از محاسبه مقدار a نیز ۳ میشود. ولی در خط دوم چون حالب pre increment است اول مقدار اولیه افزایش میابد یعنی مقدار متغیر a از ۲ به ۳ میرود و سپس مقدار افزایش داده شده از محاسبات دخیل میشود و مقدار b نیز ۳ میشود.

عملگر انتساب (Assignment Operators)

عملگرهای جایگزینی با مقادیر عددی و به منظور وارد کردن مقادیر به متغیرها کار میکنند

هر دو متغیر بالا یعنی num1 و num2 مقدار ۵ را نشان میدهند.

ترکیب عملگرهای انتساب با عملگرهای محاسبانی

عملگرهای انتساب همچنین میتوانند در ترکیب با عملگرهای محاسباتی به کار روند

, انواع عملگرها در php, آموزش برنامه نویسی

عملگرهای انتساب

 

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید

 

عملگر مقایسه‌ای (Comparison Operators)

دو نکته مهم درمورد عملگرهای مقایسه‌ای وجود دارد. مورد اول این است که عملگرهای مقایسه‌ای دو مقدار را با هم مقایسه میکنند [ عدد (integer) یا رشته (string) ] و دوم این که عملگرهای مقایسه ای درون عبارات شرطی به کار میروند و با True یا False ارزیابی می‌شوند.

توجه داشته باشید که حاصل عملگرهای مقایسه ای نیز بولین خواهد بود
, انواع عملگرها در php, آموزش برنامه نویسی

عملگرهای مقایسه ای

تشریح عملگرهای مقایسه ای

عملگر Equal:              وقتی True است که مقدار x و y با هم برابر باشد.
علمگر Identical:         وقتی True است که مقدار و هم نوع x و y یکی باشد. عملگر =! و <> هر دو یک کار انجام میدهند
عملگر Not equal:        برعکس عملگر Equal است.
عملگر Not identical:   وقتی True است که مقدار دو متغیر یعنی x و y مساوی نباشد یا نوع دو متغیر یکسان نباشد.

بقیه عملگرهای مقایسه‌ای در جدول پایین مشاهده میکنید که نیازی به توضیح نیست و کاملا عکس‌ها گویا هستند.

, انواع عملگرها در php, آموزش برنامه نویسی

بقیه عملگرهای مقایسه ای