عملگر منطقی (Logical Operators)

عملگر منطقی یکی از مهمترین علمگرها در زبان‌های برنامه نویسی و PHP است ، این عملگرها به شما اجازه می دهند جریان یک برنامه را تغییر دهید و در دستورات شرطی بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. عملگر منطقی به منظور ترکیب عبارات شرطی به کار میروند.

, انواع عملگرها در php قسمت ۲, آموزش برنامه نویسی, آموزش برنامه نویسی

عملگر منطقی

تشریح عملگرهای منطقی

  • عملگر  AND  اگر هر دو یعنی x و y صحیح باشند ، عبارت $X and $y صحیح است توجه داشته باشید که اگر حتی یکی از متغیرها صحیح نباشد خروجی false می شود. (true به معنی صحیح یا درست بودن عبارت به کار میرود و False برعکس آن)
  • عملگر  OR اگر حداقل یکی از دو متغیر x یا y صحیح باشد نتیجه true است ، در غیر اینصورت false است.
  • عملگر  XOR اگر تنها x یا فقط y صحیح باشد ، مقدار true می شود. فقط یکی از متغیرها باید صحیح یا True باشد و هر دو اگر صحیح باشد یا اگر هر دو غلط (False) باشد عبارت نیز False است
  • عملگر  && همانند عملگر AND است.
  • عملگر  || همانند عملگر AND است.
  • عملگر  !  در مثال بالا توجه کنید که عبارت !$x نوشته شده و وقتی این عبارت صحیح است که  متغیر x نیز false باشد.
توجه داشته باشید که حاصل عملگرهای منطقی نیز بولین خواهد بود.

عملگر رشته ای (String Operators)

PHP has two operators that are specially designed for strings.

عملگرناممثالنتیجه
.Concatenation$txt1 . $txt2Concatenation of $txt1 and $txt2
.=Concatenation assignment$txt1 .= $txt2Appends $txt2 to $txt1

مثال برای عملگر Concatenation

در مثال پایین دو متغیر داریم که با عملگر Concatenation این دو متغیر را الحاق کردیم.

مثال برای عملگر Concatenation assignment

در مثال پایین دو متغیر داریم که با عملگر Concatenation assignment به شکل دیگر دو متغیر را الحاق کردیم

 

عملگر آرایه (Array Operators)

عملگرناممثالنتیجه
+Union$x + $yUnion of $x and $y
==Equality$x == $yReturns true if $x and $y have the same key/value pairs
===Identity$x === $yReturns true if $x and $y have the same key/value pairs in the same order and of the same types
!=Inequality$x != $yReturns true if $x is not equal to $y
<>Inequality$x <> $yReturns true if $x is not equal to $y
!==Non-identity$x !== $yReturns true if $x is not identical to $y