آرایه انجمنی (Associative Arrays)

آرایه‌ی هستند که با یک نام کلیدی دلخواه تعریف شده (key name) فراخوان می‌شوند نام کلیدی همان فهرست یا index است.

به مثال زیر توجه کنید

در مثال بالا با یک متغیر آرایه را تعریف کردیم میتوان به شکل زیر و با فراخوانی چندین بار متغیر، آرایه انجمنی را تعریف کرد.

فرق آرایه عددی با آرایه انجمنی چیست؟

همان‌طور که در مثال بالا کاملا معلوم است در آرایه اول که از نوع آرایه انجمنی است ما ایندکس را خود دستی تعریف میکنیم ولی در آرایه دومی که از نوع آرایه عددی است ایندکس به شکل پیش‌فرض عددی و از ۰ شروع می‌شود.

نحوه خروجی گرفتن در آرایه انجمنی

همان‌طور که مشاهده میکنید برای خروجی گرفتن از آرایه انجمنی از index تعریف شده استفاده شده ولی مثلا در مثال پایین که از نوع آرایه عددی است از index پیش‌فرض استفاده شده است.